วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สิทธิทางด้านทรัพย์สิน : ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทางด้านทรัพย์สิน  : ทรัพย์สินทางปัญญา

                ระบบสารสนเทศ (IS) ได้ท้าทายกฎหมายให้คุ้มครองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเนื่องจากมีการขโมยและการลักลอบเลียนแบบซอฟแวร์
                ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ถูกสร้างโดยบุคคล หรือบริษัทและอยู่ภายใต้การคลุ้มครองของกฎหมาย 3 ประการ ดังนี้ (1) ความลับทางการค้า (Trade secrets) (2) สิขสิทธ์ (Copyright) (3) สิทธิบัตร (Patents) การคุ้มครองทั้ง 3 แบบเป็นการคุ้มครองที่แตกต่างกันในเรื่องของ ซอฟแวร์ (Software)
                ระบบความปลอดภัย (Security system) เนื่องจากว่าระบบข้อมูลข่าวสารเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานในปัจจุบัน และยังเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขัน เพราะข้อมูลข่าวสารช่วยทำให้เราชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจในเมื่อของมูลสารสนเทศมีความสำคัญมากเช่นนี้ เราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวนั้นได้อย่างไรแท้จริงแล้วคำว่า ระบบความปลอดภัยในที่นี้จะหมายความถึงการป้องกันการลักลอบขโมยและทำลายทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล วิธีการดำเนินงานและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์
                ระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศนั้นมีขึ้นมากเป็นลำดับ จากคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) ซึ่งเป็นแบบรวมศูนย์ ต่อมาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีมากขึ้นเนื่องจากลูกข่ายมีลักษณะงานจำเพาะแตกต่างกันออกไป องค์กรขนาดใหญ่บางองค์กรยังใช้ระบบ EDI กับลูกข่ายด้วยดังนั้นการควบคุมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากส่วนกลาง ไม่สามารถทำงานได้อย่างทั่วถึง อุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยมีเพิ่มมากขึ้นพร้อม ๆ กับการขยายตัวขององค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น